Türkler ve Türklük

A. Cevad; Yabancılar Göre Eski Türkler, İstanbul.
Altınay, Ahmet Refik; Anadolu’da Türk Aşiretleri, 2. Baskı, Enderun Yayınları, İstanbul 1989.
Cahiz, Amr b. Bahr; Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri, Çev.: Ramazan Şeşen, 2. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1988.
Doğan, Mehmed; Kur’an ve Tarih Önünde Türk’ün Muhasebesi, 4. Baskı, Ankara 1983.
Doğan, Mehmed; Türk’ün Güç Kaynağı: Devlet Baba Geleneği, Ankara 1983.
Eröz, Mehmet; Doğu Anadolu’nun Türklüğü, 2. Baskı, İrfan Yayınevi, İstanbul 1982.
Eröz, Mehmet; Hıristiyanlaşan Türkler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1983.
Göze, Ergun; Türklük Kavgası, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1990.
Güngör, Erol; Tarihte Türkler, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1983.
Johnstone, H.A. ve Muuro Butler; Türkler: Karakterleri, Terbiyeleri ve… Çev.: Hüseyin Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Korkmaz, Zeynep; Millî Mücadele ve Sonrasında Türklük Şuuru, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1988.
Kutay, Cemal; Türk Nedir, Ne Değildir?, İstanbul 1986.
Mete, İzzettin; Türklük En Yüce Gayemizdir, İstanbul 1965.
Sümer, Faruk; Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri, Boy Teşkilâtı, Destanları, İlv. 3. Baskı, Ana Yayınları, İstanbul 1980.
Taneri, Aydın; Türk Kavramının Gelişmesi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 1983.
Togan, Zeki Velidî; Türklüğün Mukadderatı Üzerine, Yağmur Yayınevi, İstanbul.
Türk ve Türklük, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara 1984.
Türkkan, Reha Oğuz; Biz Kimiz?, Türk 2000 Vakfı, İstanbul 1989.
Danişmend, İsmail Hâmi; Garp Menbalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlâkı. 3. Baskı, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1982.