Türk Dünyası

Ahmetbeyoğlu, Ali, Avrupa Hunları, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul.
Alasya, Halil Fikret; Tarihte Kıbrıs, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Ankara 1988.
Alptekin, İsa Yusuf; Doğu Türkistan Dâvâsı, Marifet Yayınevi, İstanbul 1981.
Alptekin, Erkin; Doğu Türkistan’dan Hicretimizin 40. Yılı, Erciyes Dergisi, Kayseri 1990.
Alptekin, İsa Yusuf; Esir Doğu Türkistan İçin, Der. M. Ali Taşçı, Doğu Türkistan Neşriyat Merkezi, İstanbul 1985.
Altınay, Ahmet Refik; Kafkas Yollarında: Hatıralar ve Tahassüsler, Haz. İbrahim Demirci, Öncü Kitabevi, Ankara 1992.
Altunbay, Mehmet; Hürriyete Uçan Türk. Haz.: Melâhat Altunbay, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1989.
Andican, Ahat; Değişim Sürecinde Türk Dünyası.
Bâbur, Zahirüddin Muhammed; Bâburnâme, Yay. Haz.: Reşit Rahmetî Arat, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1986.
Arslangiray, Ahmet Suha; Kırım Hanlığı: Menşei, Kuruluşu ve Osmanlı İmparatorluğuna Bağlanması, Kırım Kültür Derneği, İstanbul 1959.
Babakurban, Ziyaeddin; Dış Türkler ve Türkistan Dâvası, Doğan Güneş Yayınevi, İstanbul 1962.
Bâkiler, Yavuz Bülent; Türkistan, Türkistan, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Bâkiler, Yavuz Bülent; Üsküp’ten Kosova’ya, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Bala, Mirza Mehmetzade; Millî Azerbaycan Hareketi, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1991.
Barthold, V.V.; Moğol İstilâsına Kadar Türkistan,Haz.: Hakkı Dursun Yıldız, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1990.
Battal-Taymas, Abdullah; Kazan Türkleri: Türk Tarihinin Hazin Yaprakları. Geniş. 3. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1988.
Brion, Marcel; Hunların Hayatı, Çev.: M. Reşat Uzmen, Orkun Yayınevi, İstanbul 1981.
Buğra, Mehmet Emin; Delhi Konferansı ve Tibet, Ankara 1960.
Buğra, Mehmet Emin; Doğu Türkistan Tarihi, 2. Baskı, Ankara 1987.
Buğra, Mehmet Emin; Doğu Türkistan’ın Hürriyet Dâvası ve Çin Siyaseti, İstanbul 1954.
Buğra, Mehmet Emin; Tibet ve Doğu Türkistan Hakkında Bilinmeyen Siyasî Konular, Ankara 1959.
Caferoğlu, Ahmet; Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, İstanbul.
Castagné, Joseph; Türkistan Millî Kurtuluş Hareketi: Ekim 1917 – Ekim 1924. Orkun Yayınevi, İstanbul 1980.
Cengiz, İsmail ve Hızır Bek Gayretullah; Çin’de İslâmiyet ve Türkler, İstanbul 1983.
Çağatay, Tahir; Türkistan Kurtuluş Hareketi ile İlgili Olaylardan Sahneler, İstanbul 1959.
Çağatay, Tahir; Türkistan Seyahatnamesinin Ortaya Koyduğu Gerçekler.
Çay, M. Abdülhalûk; Uluğ Türkistan, Orkun Yayınevi, İstanbul 1980.
Dağlık Karabağ: Hayaller ve Gerçekler, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1989.
Demirci, Fazıl; Irak Türklerinin Dünü-Bugünü, Ankara 1991.
Demirci, Mehmet; Türkistan Notları, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.
Devlet, Nadir; Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi, 1905-1917. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985.
Devlet, Nadir; SSCB’deki Türkler Ağırlıklı Çağdaş Türk Dünyası, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1989.
Devletşin, Tamurberg; Sovyet Tataristanı, Çev.: Mehmet Demircan, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Ercilasun, Ahmet Bican; Moğolistan ve Çin Günlüğü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1991.
Ercilasun, Ahmet Bican; Türk Dünyası Üzerine Makaleler – İncelemeler, Akçağ Yayınevi, Ankara 1992.
Ertürk, Cebbar; Anayurtta Unutulan Türklük, Sunan: Kâzım Yedekçioğlu, Yeni Erciyes Yayınevi, Kayseri 1956.
Ertürk, Cebbar; Türkiye Türkleri ve Anayurttaki Türklerin Kurtuluşları, Yeni Erciyes Yayınları, Kayseri 1957.
Esin, Emel; Türkistan Seyahatnamesi, Türk Tarih Kurumu.
Gayretullah, Hızır Bek; Altaylarda Kanlı Günler, Hamle Yayınevi, İstanbul.
Gökgöl, Cengiz; Komünist Rusya ve Müslümanlar, Ankara 1958.
Güler, Halit; Tuna Nehri Konuşsaydı, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Gürün, Kâmuran; Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, 2. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1984.
Hayıt, Baymirza; Esir Türkler, Çev.: Şekip Engineri, Kişisel Kitaplar, Ankara.
Hayıt, Baymirza; Sovyetler Birliğindeki Türklüğün ve İslâmlığın Bazı Meseleleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1987.
İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Haz.: Ramazan Şeşen, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985.
Kafesoğlu, İbrahim; Bulgarların Kökeni, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985.
Kayabalı, İsmail ve Cemender Arslanoğlu; Ortaasya Türklüğünün Tarihi ve Bugünkü Durumu, Kömen Yayım ve Dağıtım, İstanbul 1978.
Keskioğlu, Osman; Bulgaristan’da Türkler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1985.
Kırımlı, Hakan; Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve Millî Hareketler, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Kitapçı, Zekeriya; Yeni İslâm Tarihi ve Türkistan, Otağ Yayınevi, İstanbul 1986.
Kösoğlu, Nevzat; Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1990.
Kösoğlu, Nevzat; Türk Kimliği ve Türk Dünyası, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996.
Kurat, Akdes Nimet; Türkiye ve İdil Boyu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara 1966.
Kurban, İlkil; Şarkî Türkistan Cumhuriyeti, 1944-1949, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992.
Ligeti, Lajos; Bilinmeyen İç Asya, Çev.: Sadrettin Karatay, 2 C., Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Mahmutoğlu, M.N..; Doğu Türkistan: Esaretteki Ülke, Gökhan Öndin Eğitim Vakfı, İstanbul 1992.
Mehmet Emin; İstanbul’dan Orta Asya’ya Seyahat, Haz.: Rıza Akdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1986.
Merçil, Erdoğan; Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1985.
Mısıroğlu, Kadir; Musul Meselesi ve Irak Türkleri, Sebil Yayınevi, İstanbul 1972.
Németh, Gyula; Attilâ ve Hunları, Çev.: Şerif Baştav, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteis, Ankara 1982.
17-18 Aralık 1986 Kazakistan Olayları, Haz. C. Kazakbalası, Büyük Türkeli Yayınevi, İstanbul 1988.
Orkun, Hüseyin Namık; Yeryüzünde Türkler, Çınaraltı Yayınları, İstanbul 1944.
Orkun, Hüseyin Namık; Türk Dünyası, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 1932.
Özfatura, Mustafa Necati; Unutulan Vatan Doğu Türkistan ve İsa Yusuf Alptekin, Sinan Yayınevi, İstanbul 1996.
Özhan, Kurt Tarık; Esir Türk İlleri Kurtarılacaktır!, Ankara 1960.
Radloff, W. Sibirya’dan Seçmeler, Çev.: Ahmet Temir, Kültür Bakanlığı, Ankara 1986.
Rasonyi, Lâzlô; Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1971.
Resulzade, Mehmet Emin; Azerbaycan Kültür Gelenekleri ve Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1984.
Resulzade, Mehmet Emin; İran Türkleri, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul.
Resulzade, Mehmet Emin; Kafkasya Türkleri, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul.
Saray, Mehmet; Atatürk ve Türk Dünyası, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995.
Saray, Mehmet; Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1968.
Saray, Mehmet; Türkistan Türkleri: Rus ve Çin İdaresinde Yaşayan Türklerin Millî Mücadele Tarihleri, Veli Yayınevi, İstanbul 1984.
Saray, Mehmet; Yeni Türk Cumhuriyetleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1996.
Şerefli, Ahmet Şerif; Türk Doğduk, Türk Öldük, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990.
Şimşir, Bilâl N.; Bulgaristan Türkleri, 1878-1985, Bilgi Yayınevi, Ankara 1986.
Takats, S.; Macaristan Türk Âleminden Çizgiler, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Tevetoğlu, Fethi; Kıbrıs ve Komünizm, Ankara 1966.
Togan, Zeki Velidî; 1929-1940 Seneleri Arasında Türkistan’ın Vaziyeti, İstanbul 1940.
Togan, Zeki Velidî; Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, 2. Baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1982.
Togan, Zeki Velidî; Hâtıralar, İstanbul 1969.
Toğrol, Beglan; Direniş: Bulgaristan Türklerinin 114 Yıllık Onur Mücadelesinin Karşılaştırmalı Psikolojik İncelemesi, İstanbul 1991.
Turgut, Mehmet; Taşkent’e Doğru, İlaveli 4. Baskı, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1988.
Türk Dünyası El Kitabı, 3 C., 2. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1992.
Türk Dünyasında Irak Türkleri, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti, İstanbul 1971.
Türkeş, Alparslan; Dış Politikamız ve Kıbrıs, Kamur Neşriyat, İstanbul.
Türkistan ile İlgili Makaleler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1971.
Türkistan Millî Kurtuluş Hareketi, Orkun Yayınevi, İstanbul 1980.
Türkiye Dışındaki Türk Topluluklarının Millî, Manevî ve Siyasî Meseleleri, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Ülküsal, Müstecip; Dobruca ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1987.
Ülküsal, Müstecip; Kırım Türk-Tatarları: Dünü, Bugünü, Yarını, İstanbul 1980.
Vahapzade, Bahtiyar; Azerbaycan Olaylarının İçyüzü, Yeni Düşünce Yayınları, Ankara.
Y.T.; Türkistan’da Türkçülük ve Halkçılık, 2 C., İstanbul 1951, 1954.
Yücel, Yaşar; Macaristan ve Bulgaristan’daki Türk Sanat Eserleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991.