Türk Destanları ve Efsaneleri

Bang, W.; Oğuz Kağan Destanı, Çev.: Reşit Rahmetî Arat, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Dağlı, Abay Mirza; Balam Balam Destanı, Ankara 1958.
Demirel,Hamide; Türk Destanları, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Gocul, Basri; Türk Millî Destanı Oğuzlama, 1950.
İnan, Abdülkadir; Manas Destanı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1985.
Mc Gahan, Henry; Türkmenlerin Destanı, İstanbul 1970.
Oğuz Destanı: Reşideddin Oğuznâmesi, Terc. ve hazırlayan: Zeki Velidî Togan, 2. Baskı, Enderun Yayınevi, İstanbul 1982.
Ögel, Bahaeddin; Türk Mitolojisi, 2 C., Türk Tarih Kurumu, nkara 1993-1995.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Karşılaştırmalı Türk Destanları, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Yaratılış ve Türeyiş, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1969.
Togan, Zeki Velidî; Oğuz Destanı, Kayı Yayınevi, İstanbul 1972.