Tarih – Türk Tarihi

Adıvar, Halide Edip; Türk’ün Ateşle İmtihanı: Kurtuluş Savaşı Anıları. 10. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul 1992.
Aka, İsmail; Timur ve Devleti, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991.
Aka, İsmail; Timurlular, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Akçura, Yusuf; Osmanlı Devletinin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. Asırlarda), 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1985.
Altınay, Ahmet Refik; Osmanlı Zaferleri, Timaş Yayınları, İstanbul.
Armaoğlu, Fahir; XIX. Yüzyıl Siyasî Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1996.
Âşıkpaşazade, Derviş Ahmed; Aşıkpaşaoğlu Tarihi, Haz. Atsız.
Atatürk; Nutuk, Bugünkü dille yay. haz.: Zeynep Korkmaz, 3 C., Ankara 1983.
Atsız; 900’üncü Yıldönümü: Devletimizin Kuruluşu, İstanbul 1955.
Atsız; Türk Tarihinde Meseleler, Baysan Basım ve Yayın, İstanbul 1992.
Ayverdi, Samiha; Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, 2 C., 2. Baskı, Damla Yayınevi, İstanbul 1977-78.
Banarlı,Nihad Sami; Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1984.
Cahen, Claude; Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Çev.: Yıldız Moran, 2. Baskı, E Yayınevi, İstanbul 1985.
Cahen, Claude; Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi: XI. Yüzyılın İlk Yarısı, Çev.: Yaşar Yücel, Bahaeddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988.
Cebesoy, Ali Fuat; İstiklâl Harbi Hatıraları.
Danışman, Zuhurî; Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Ankara.
Dânişmend, İsmail Hâmi; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 4 C., Türkiye Yayınevi, İstanbul 1947-61.
Dora, Celâl; Kore Savaşında Türkler, 1950-1951, İstanbul 1963.
Ergin, Muharrem; Orhun Âbideleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Evliya Çelebi; Seyahatnamesinden Seçmeler, Haz.: Atsız, 2. Baskı, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1990.
Genç, Reşat; Karahanlı Devlet Teşkilâtı: XI. Yüzyıl Türk Hâkimiyet Anlayışı ve Karahanlılar, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Hammer; Büyük Osmanlı Tarihi, Yay. Haz.: Mümin Çevik, Erol Kılıç, 2. Baskı, Üçdal, İkra ve Okusan Yayınevleri, İstanbul 1989.
Kafesoğlu, İbrahim; Harezmşahlar Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992.
Kafesoğlu, İbrahim; Harzemşahlar Devleti Tarihi, 3. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 1992.
Karabekir, Kâzım; İstiklâl Harbimiz, İstanbul 1988.
Karabekir, Kâzım; İstiklâl Harbinin Esasları, Der. Nihat Uzcan, İstanbul 1982.
Karal, Enver Ziya; Osmanlı Tarihi, 9 C., Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Koçu, Reşat Ekrem; Türk Zaferleri, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1966.
Köprülü, M. Fuad; Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Köymen, Mehmet Altay; Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, 5 C., Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991-93.
Köymen, Mehmet Altay; Selçuklu Devri Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1993.
Kurat, Yuluğ Tekin; Osmanlı İmparatorluğunun Paylaşılması, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 1986.
Kurban, İklil; Şarkî Türkistan Cumhuriyeti (1944-1949), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992.
Kutay, Cemal; Tarihte Türkler, Araplar: Hilafet Meselesi, İstanbul 1970.
Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev.: Metin Kıratlı, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1984.
Merçil, Erdoğan; Gazneliler Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Merçil, Erdoğan; Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1993.
Nur, Rıza; Dr.Rıza Nur’un Moskova-Sakarya Hatıraları, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1991.
Nur, Rıza; Türk Tarihi, 14 C., Toker Yayınevi, İstanbul.
Orkun, Hüseyin Namık; Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu, Ankara 1994.
Orkun, Hüseyin Namık; Türk Tarihi, 4 C., Akba Kitabevi, Ankara 1946.
Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İstanbul 1994.
Ögel, Bahaeddin; Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Kültür Bakanlığı, Ankara 1980.
Öztuna, Yılmaz; Büyük Türkiye Tarihi, 14 C., Ötüken Yayınevi, İstanbul 1977-79.
Öztuna, Yılmaz; Devletler ve Hanedanlar, 5 C., Kültür Bakanlığı, Ankara 1996.
Öztuna Yılmaz; Tarih Sohbetleri, Ötüken yayınevi, İstanbul 1988.
Öztuna Yılmaz; Osmanlı Devleti Tarihi, 2 C., İstanbul 1986.
Öztuna Yılmaz; Türk Tarihinden Yapraklar, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.
Resimli, Haritalı, Mufassal Osmanlı Tarihi, İskit Yayınevi, İstanbul 1957.
Resulzade, Mehmet Emin; Azerbaycan Cumhuriyeti (Kayfiyet-i teşekkülü ve şimdiki vaziyeti). Haz.: Yavuz Akpınar, İrfan Murat Yıldırım, Sabahattin Çağın, Azebaycan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul 1990.
Sâbis, Ali İhsan; Harp Hatıralarım: Birinci Cihan Harbi, Nehir Yayınevi, İstanbul 1991.
Sançar, Nejdet; Tarihte Türk-İtalyan Savaşları, İstanbul 1942.
Sançar, Nejdet; Türk Kahramanları, Afşın Yayınları, Ankara 1965.
Saray, Mehmet; Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasında Siyasî Münasebetler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994.
Sertkaya, Osman Fikri; Göktürk Tarihinin Meseleleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1995.
Sevim, Ali; Anadolu’nun Fethi: Selçuklular Dönemi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988.
Sevim, Ali; Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Sevim, Ali ve Erdoğan Merçil; Selçuklu Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995.
Sümer, Faruk; Kara Koyunlular: Başlangıçtan Cihan Şah’a Kadar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992.
Sümer, Faruk; Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri, Boy Teşkilâtı, Destanları, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul.
Sümer, Faruk; Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1990.
Şapolyo, Enver Behnan; Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1972.
Taneri, Aydın; Harezmşahlar, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Taşağıl, Ahmet; Gök-Türkler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995.
Tevetoğlu, Fethi; Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991.
Togan, Zeki Velidî; Umumî Türk Tarihine Giriş, 3. Baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1982.
Topçu, Nurettin; Büyük Fetih, Hareket Yayınevi, İstanbul 1968.
Toplu, Abdülhâdi; Tarih İçinde Anadolu Sakinleri ve İsyanlar-Ayaklanmalar, Ocak Yayınları, Ankara 1996.
Turan, Osman; Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi: Saltuklular, Sökmenliler, Dilmaç Oğulları ve Artukluların Siyasî Tarihi ve Medeniyetleri, 2. Baskı, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1980.
Turan, Osman; İslâmiyet ve Selçuklular, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1971.
Turan, Osman; Selçuklu Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1969.
Turan, Osman; Selçuklular Devrinde Türkiye, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1972.
Turan, Osman; Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi: Türk Dünya Nizamının Millî, İslâmî, İnsanî Esasları, 2 C., 4. Baskı, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1980.
Turan, Osman; Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988.
Tülbentçi, Feridun Fazıl; Türk Tarihinden Sayfalar, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1986.
Türk Millî Bütünlüğünde Doğu Anadolu. Haz.: Bahaeddin Ögel, vb. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985.
Uluçay, Çağatay; İlk Müslüman Türk Devletleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1965.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, 4. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1985.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, 4 C., Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994-1995.
Ünal, Tahsin; 1700’den 1958’e Kadar Türk Siyasî Tarihi, İlv. 2. Baskı, Ankara 1958.
Ünal, Tahsin; Şehitler ve Gaziler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1987.
Ünal, Tahsin; Osmanlılarda Fazilet Mücaelesi, Sebil Yayınevi, İstanbul 1968.
Ünal, Tahsin; Karamanoğulları Tarihi, Ankara 1957.
Yahya Kemal; Tarih Musahebeleri, 2. Baskı, Yahya Kemal Enstitüsü, İstanbul 1991.
Yınanç, Mükrimin Halil; Millî Tarihimizin Adı, Hareket Yayınevi, İstanbul.
Yınanç, Refet; Dulkadir Beyliği, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Yücel, Yaşar; Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, 2 C., Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Yücel, Yaşar; Timur’un Ortadoğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları, 1393- 1402, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Ziya Gökalp; Türk Medeniyeti Tarihi, Haz.: Yalçın Toker, Toker Yayınevi, İstanbul 1989.