Siyasi , Sosyal ve Ekonomik Konular

Ağaoğlu, Ahmed; Üç Medeniyet, İstanbul 1927.
Akdağ, Mustafa; Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, 2 C., Cem Yayınevi, İstanbul.
Artan, Atillâ; Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri ve Türkiye İlişkileri, Türkiye Millî Kültür Vakfı, İstanbul.
Arvasî, S. Ahmet; Size Sesleniyorum, Model Yayınevi, İstanbul 1989.
Banarlı, Nihat Sami; Devlet ve Devlet Terbiyesi, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1985.
Bilgin, İsmet; Türkiye’de Sağ ve Sol Akımlar ve Tatbikatı, İstanbul 1969.
Cillov, Halûk; Türk Ekonomisi, İstanbul 1970.
Çağatay, Neşet; Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Çağatay, Tahir; Günün Sosyolojisine Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Çakıcı, Lâtif; Türk Ekonomisi Üzerine Düşünceler, Ankara 1984.
Çölğolu, Hâlit; İktisadî Sistemler, Gazi Üniversitesi, Ankara 1987.
Demirci, Rasih; Ekonominin Temelleri, Türk Diyanet Vakfı, Ankara.
Ergin, Muharrem; Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri, 3. Baskı, İstanbul 1975.
Erkal, Mustafa; Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Mayaş Yayınları, Ankara 1984.
Erkal, Mustafa; 101 Soruda Az Gelişmişlik, Der Yayınevi, İstanbul.
Eröz, Mehmet; Türk Ailesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1972.
Ertürk, Selâhattin; Diktacı Tutum ve Demokrasi, Geniş. 3. Baskı, Yelkentepe Yayınları, Ankara 1981.
Ertüzün, Fikret; İktisat Politikası Modelleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul 1984.
Firuz, Ahmet; İttihat ve Terakki; Jön Türkler, İstanbul 1971.
Güngör, Erol; Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Hatiboğlu, Zeyyat; Türkiye Ekonomisinin Basma Kalıp Olmayan Bir Analizi, Terra A.Ş., İstanbul 1990.
Kabaklı, Ahmet; Mâbet ve Millet, Toker Yayınevi, İstanbul 1970.
Kabaklı, Ahmet; Müslüman Türkiye, Toker Yayınevi, İstanbul 1970.
Kabaklı, Ahmet; Temellerin Duruşması, Türk Edebiyat Vakfı, İstanbul.
Kısakürek, Necip Fazıl; Türkiye’nin Manzarası, Toker Yayınevi, İstanbul 1968.
Kuyucuklu, Yusuf; İktisadî Olaylar Tarihi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, İstanbul 1982.
Le Bon, Gustave; Kitleler Psikolojisi, İstanbul 1969.
Löker, Erhan; Beşerî Âlemin Rasathanesi Olarak Türkiye, Ankara İçtimaiyat Enstitüsü, Ankara 1955.
Löker, Erhan; Dünya Sosyolojisi, Ankara 1953.
Löker, Erhan; Grev, Ankara.
Meriç Cemil, Mağaradakiler, İletişim Yayınları, İstanbul 2008
Meriç Cemil, Saint- Simon İlk Sosyolog, İletişim Yayınları, İstanbul 2009
Meriç Cemil, Sosyoloji Notları ve Konferansları, İletişim Yayınları, İstanbul 2009
Meriç Cemil, Jurnal 1.Cilt 1955- 1965, İletişim Yayınları, İstanbul 2008
Meriç Cemil, Jurnal 2.Cilt 1966- 1983, İletişim Yayınları, İstanbul 2008
Meriç Cemil, Bir Dünyanın Eşiğinde İletişim Yayınları, İstanbul 1998
Mete, İzzettin; Tarihimizin İhtişam ve Cihandaki Yerimiz, İstanbul 1967.
Ögel, Bahattin; Türklerde Devlet Anlayışı, 13. Yüzyıl sonlarına kadar, Ankara 1982.
Özdemir, Mehmet Niyazi; İslâm Devlet Felsefesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Özdemir, Mehmet Niyazi; Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Özdemir, Mehmet Niyazi; Türkiye’nin Meseleleri, 2 C., Marifet Yayınevi, İstanbul 1992.
Parmaksızoğlu, İsmet; Türklerde Devlet Anlayışı (İmparatorluk Devri, 1299-1789), Ankara 1982.
Resulzâde, Mehmet Emin; Millî Tesanüd, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1978.
Safa, Peyami; Doğu-Batı Sentezi, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1963.
Timurtaş, Faruk Kadri; Mehmed Âkif ve Cemiyetimiz, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1962.
Tolga, Osman; Ziya Gökalp ve İktisadî Fikirleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul.
Turan, Osman; Türkiye’de Siyasî Buhranın Kaynakları, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1979.
Turgut, Mehmet; Çıkış Yolu, Tur Yayınları, Ankara 1980.
Turgut, Mehmet; Türkiye’nin Geleceği, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1983.
Turhan, Mümtaz; Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1980.
Türk, İbrahim; Türk Toplumunda Sosyal Sınıflar, Öncü Kitabevi, İstanbul 1970.
Türkdoğan, Orhan; Avrupa’daki İşçilerimiz ve Çocukları: İkinci Neslin Dramı, Orkun Yayınevi, İstanbul 1984.
Türkdoğan, Orhan; Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler (Toplumumuzun Dramı), Üçdal Neşriyat, İstanbul 1982.
Türkdoğan, Orhan; Değişme, Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1988.
Türkdoğan, Orhan; Doğu Anadolu’nun Sosyal Yapısı, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1987.
Türkdoğan, Orhan; Kemalist Modelde Fert ve Devlet İlişkileri, 3. Baskı, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1982.
Türkdoğan, Orhan; Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1982.
Türkeş, Alparslan; Bunalımdan Çıkış Yolu, 2. Baskı, Yeni Yayınlar, İstanbul 1980.
Türkeş, Alparslan; Türkiye ve Dünya, Hasret Yayınları, Ankara 1980.
Türkeş, Alparslan; 27 Mayıs ve Gerçekler, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Ülken, Hilmi Ziya; İçtimaî Doktrinler Tarihi, İstanbul 1941.
Ülken, Hilmi Ziya; Toplum Yapısı ve Soya Çekme, Doruktekin Yayınevi, İstanbul 1971.
Ülken, Hilmi Ziya; Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 3. Baskı, Ülken Yayınları, İstanbul 1992.
Yahyaoğlu, Tahsin; Tarım Kentleri, Çınar Yayınları, Ankara 1971.
Yamakoğlu, Cihan; İnsan İlişkileri: Ailede, Toplumda… Beşerî Münasebetler, 2. Baskı, Ankara 1987.
Yüksel, Nevzat; Türkiye’de Gençlik Sournları ve Çözüm Yolları, Bayrak yayınevi, İstanbul 1988.
Zeytinoğlu, Erol; Ekonomik Doktrinler, Geniş. 2. Baskı, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Yardım Vakfı, İstanbul 1986.
Ziya Gökalp; Hususî Mektuplarına Göre Ziya Gökalp’in Hayat Görüşü, Der.: Önder Göçgün, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1992.
Ziya Gökalp; Türk Töresi, Yay. Haz.: Yalçın Toker, Toker Yayınevi, İstanbul 1987.
Ziya Gökalp; Yeni Türkiye’nin Hedefleri (Hikmet Tanyu’nun Bir İncelemesi ile), Hür Basım ve Yayınevi, Ankara 1965.