Sanat – Dil – Edebiyat

Aksan, Doğan; Türkçenin Gücü: Türk Dilinin Zenginliklerine Tanıklar, Türkiye İş Bankası, Ankara 1987.
Akün, Ömer Faruk; Türk Dili Karşısında Türk Münevveri, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.
Akyüz, Kenan; Çağdaş Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Atatürk Devri Türk Edebiyatı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1982.
Atsız; Türk Edebiyatı Tarihi, Baysan Basım ve Yayın, İstanbul 1982.
Banarlı, Nihat Sami; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2 C., Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.
Banarlı, Nihat Sami; Türkçenin Sırları, 10. Baskı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1987.
Banguoğlu, Tahsin; Dil Bahisleri, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.
Caferoğlu, Ahmet; Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul.
Ercilasun, Ahmet Bican; Dilde Birlik, Ecdad Yayınevi, Ankara.
Gözler, H. Fethi; Halk Edebiyatında Milliyet Unsurları, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Hacıeminoğlu, Necmettin; Türkçenin Karanlık Günleri, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Kabaklı, Ahmet; Türk Edebiyatı, 5 C., Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul.
Karaalioğlu, Seyyit Kemal; Türk Edebiyatı Tarihi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Ömer Seyfeddin; Dil Konusunda Yazılar, Haz.: Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi, Ankara 1989.
Köprülü, M. Fırat; Türk Edebiyatı Tarihi, 2. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1980.
Levend, Agâh Sırrı; Türk Edebiyatı Tarihi, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988.
Meriç Cemil, Kırk Ambar 1 / Rümuz- ül Edeb, İletişim Yayınları, İstanbul 2008
Meriç Cemil, Kırk Ambar 2 / Lehçe- t- ül Hakayık, İletişim Yayınları, İstanbul 2008
Necatigil, Behçet; Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, 12. Baskı, Varlık Yayınevi, İstanbul 1985.
Özkırımlı, Atillâ; Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, 4 C., Cem Yayınevi, İstanbul 1982.
Refiğ, Halit; Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yayınları, İstanbul 1971.
Safa, Peyami; Osmanlıca, Türkçe, Uydurmaca, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1970.
Safa, Peyami; Sanat, Edebiyat, Tenkit, Der. Ergun Göze, Ötüken Neşriyatı, İstanbul 1971.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Edebiyat Üzerine Makaleler, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1969.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; 19’uncu Asır Türk Edebiyatı,7. Baskı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1988.
Tarihî Türk Şiveleri, Çev.: Mehmet Akalın, Türk Kültürünü Araşıtrma Enstitüsü, Ankara 1988.
Timurtaş, Faruk K.; Dil Davası ve Ziya Gökalp, İstanbul 1965.
Timurtaş, Faruk K.; Tarih İçinde Türk Edebiyatı, 2. Baskı, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1990.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 C., Dergâh Yayınevi, İstanbul 1976.
Yeni Türk Nesri Antolojisi, Haz. Şükrü Elçin, Muhtar Tevfikoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Yetiş, Kâzım; Türkçenin Nakışları, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.