Eğitim ve Kültür

Ahmed Rıza; Batının Kültür Politikasının Ahlâken İflâsı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988.
Akkutay, Ülker; Enderun Mektebi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara 1984.
Arel, Hüseyin Sadettin; Türk Musikisi Kimindir?, Kültür Bakanlığı, Ankara 1988.
Arvasi S. Ahmed; Eğitim Sosyolojisi, Bilgeoğuz Yayınları; İstanbul, 2008
Atatürk; Eğitim Politikası Üzerine Konuşmalar, Yay. Haz.: Kemal Aytaç, Ankara Üniv. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 1984.
Atatürk’ün Maarife Ait Direktifleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1990.
Aydemir, Murtaza; Avrupa Topluluğu Karşısında Millî Kültürümüzün Meseleleri, Türkiye Millî Kültür Vakfı, İstanbul.
Ayverdi, Sâmiha; Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Dâvamız, Kültür Bakanlığı, Ankara 1976.
Banarlı, Nihat Sami; Kültür Köprüsü: Süleyman Çelebi’den Mehmed Âkif’e, Kubbealtı Vakfı, İstanbul 1985.
Bilgiç, Emin; Maarif Dâvamız, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1986.
Bilgiç, Emin; Millî Kültür Dâvamız, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1986.
Binat, Tarık; Millî Kültür ve Ahlâk, İstanbul 1972.
Bostancı, M. Naci; Kültür ve Değişme, Hamle Yayınevi, İstanbul.
Boyunağa, Yılmaz; Türk-İslâm Sentezi, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1970.
Cunbur, Müjgan; Atatürk ve Millî Kültür, Genişletilmiş 2. Baskı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Doğan, D. Mehmet; Batılılaşma İhaneti, 2. Baskı, Beyan Yayınevi, İstanbul 1986.
Doğan, D. Mehmet; Dil, Kültür ve Yabancılaşma, Beyan Yayınevi, İstanbul 1990.
Doğan, D. Mehmet; Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü, Nehir Yayınevi, İstanbul, 1992.
Eröz, Mehmet; Millî Kültürümüz ve Meselelerimiz, Doğuş Yayım ve Dağıtım, İstanbul 1983.
Esin, Emel; Türk Kültür Tarihi: İç Asya’daki Erken Safhalar, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1985.
Genç, Reşat; Türk İnanışları ile Millî Geleneklerinde Renkler ve Sarı, Kırmızı, Yeşil. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1997.
Gülensoy, Tuncer; Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları: Damgalar, İmler, Enler. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1989.
Güngör, Erol; Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Hacıeminoğlu, Necmettin; Dokuz Işık’ta Eğitim Sistemi, Ankara.
Has Hacib, Yusuf; Kutadgu Bilig, Çev.: Reşit Rahmetî Arat, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994.
Işık, İhsan; Kültürümüzün Kimliği, Beyan Yayınlar, İstanbul 1982.
İnan, Abdülkadir; Makaleler, İncelemeler, 2 C., 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987.
Kabaklı, Ahmet; Kültür Emperyalizmi, Toker Yayınevi, İstanbul 1971.
Kafesoğlu, İbrahim; Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1980.
Kafesoğlu, İbrahim; Türk Bozkır Kültürü, Ankara 1987.
Kafesoğlu, İbrahim; Türk-İslâm Sentezi, Aydınlar Ocağı, İstanbul 1985.
Kafesoğlu, İbrahim; Türk Millî Kültürü, Düzl. ve Genş. 14. Baskı, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1996.
Kafesoğlu, İbrahim; Türkler ve Medeniyet, İstanbul Yayınları, İstanbul 1957.
Kaplan, Mehmet; Kültür ve Dil, 4.Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1986.
Kaplan, Mehmet; Türk Millletinin Kültürel Değerleri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1987.
Koçer, Hasan Ali; Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu, 1773-1923. Ankara 1982.
Koşay, Hâmit Zübeyr; Etnografya, Folklor, Dil, Tarih vd. Konularda Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1974.
Kösoğlu, Nevzat; Millî Kültür ve Kimlik, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1992.
Kuşoğlu, Mehmet Zeki; Dünkü Sanatımız, Kültürümüz, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Millî Eğitim ve Din Eğitimi İlmî Semineri; Ankara, 9-10 Mayıs 1981. Tebliğler, Müzakerelerden Özetler, Sonuç Bildirileri, Aydınlar Ocağı, İstanbul 1981.
Millî Kültür Unsurlarımız Üzerine Genel Görüşler, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1990.
Neden Köy Enstitüleri Değil?, Haz.: Yücel Hacaloğlu, Toprak Dergisi Yayınları, İstanbul 1962.
Orkun,Hüseyin Namık; Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu, Ankara 1986.
Ögel, Bahaettin; İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991.
Ögel, Bahaeddin; Türk Kültür Tarihine Giriş: Göktürklerden Osmanlılara. 9 C., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1985-1986.
Ögel, Bahaeddin; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Genş. 3. Baskı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1988.
Tevetoğlu, Fethi; Köy Enstitüleri Faciası (Meclis tutanakları ve resmî vesikalardan), Komünizme Mücadele Yayınları, Ankara.
Tural, Sadık K.; Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988.
Turan, Şerafettin; Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1994.
Turhan, Mümtaz; Kültür Değişmeleri: Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul 1987.
Turhan, Mümtaz; Maarifimizin Ana Dâvaları, Yağmur Yayınevi, İstanbul.
Turhan, Mümtaz; Üniversite Problemi, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1967.
Ziya Gökalp; Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, Haz.: Rıza Kardaş, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1973.
Ziya Gökalp; Türk Töresi, İstanbul 1990.