Din – Ahlak – Tasavvuf

Akseki, Ahmet Hamdi; Namaz Surelerinin Türkçeye Tercüme ve Tefsiri, 13. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1992.
Akseki, Ahmet Hamdi; İslâm Dini, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1970.
Algül, Hüseyin; İslâm Tarihi, 4 C., 2. Baskı, Gonca Yayınevi, İstanbul 1991.
Altıntaş, Hayranî; Tasavvuf Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 1986.
Arvasi, S. Ahmed; İlm-i Hal Bilgeoğuz Yayınları; İstanbul, 2008
Arvasi, S. Ahmed; Hasbihal I-VI, Bilgeoğuz Yayınları; İstanbul, 2008
Atay, Hüseyin; Kur’an’a Göre İslâmın Temel Kuralları, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.
Austruy, Jacques; Kapitalizm, Marksizm ve İslâm, Çev.: Âgâh Oktay Güner, 2. Baskı, Hûlbe Yayınları, Ankara 1975.
Aynî, Mehmet Ali; İslâm Tasavvuf Tarihi, Sadeleştiren: Hüseyin Rahmi Yananlı, Akabe Yayınevi, İstanbul.
Ayverdi, Samiha; 20. Asrın Işığında Müslümanlık, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.
Barthold, V.V.; İslâm Medeniyeti Tarihi, Haz.: M. Fuat Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara.
Başgil, Ali Fuat; Din Nedir, Din Hürriyeti Ne Demektir? İstanbul 1954.
Başgil, Ali Fuat; Din ve Lâiklik, 6. Baskı, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1991.
Bilmen, Ömer Nasuhi; Büyük İslâm İlmihali, Sadeleştiren: Ali Fikri Yavuz, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992.
Bolay, Süleyman Hayri; Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, Akçağ Yayınevi, Ankara 1991.
Çantay, Hasan Basri; Kur’anı Hakîm ve Meali Kerîm, İstanbul 1965.
Çetin, Osman; Anadolu’da İslâmiyetin Yayılışı, 2. Baskı, Marifet Yayınevi, İstanbul 1990.
Çubukçu, İbrahim Agâh; İslâmın Temel Bilgileri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara.
Dânişmend, İsmail Hâmi; Batı Medeniyetine Göre İslâm Medeniyeti, 9. Baskı, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1989.
Demircan, Ali Rıza; İslâm Nizamı, İstanbul 1971.
Denktaş, Rauf; Kur’andan İlhamlar, Yeni Asya Yayınevi, İstanbul 1986.
Garaudy, Roger; İslâmın Vadettikleri, 3. Baskı, Pınar Yayınevi, İstanbul 1983.
Gazalî; İhyây-ı Ulûm üd-din, Terc.: Ahmet Serdaroğlu, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Genceli, Ali; İslâm Yayılış Tarihi; 2 C., Toker Yayınevi, İstanbul 1971.
Gölpınarlı, Abdülbâki; 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1969.
Güngör, Erol; İslâm Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Güngör, Erol; İslâmın Bugünkü Meseleleri, 4. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1986.
Hamidullah, Muhammed; İslâma Giriş, Beyan Yayınları, İstanbul 1996.
İnan, Abdülkadir; Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1954.
İnan, Abdülkadir; Eski Türk Dinî Tarihi, Kültür Bakanlığı, Ankara 1976.
İslâmiyet ve Millet Gerçeği, Haz.: Salih Tuğ, vb. Aydınlar Ocağı, İstanbul 1990.
İz, Mahir; Tasavvuf: Mahiyeti, Büyükleri ve Tarikatlar, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1990.
Keskioğlu, Osman; Kuran Tarihi ve Kur’an Hakkında Ansiklopedik Bilgiler, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1953.
Keskioğlu, Osman; Siyer-i Nebî: Hazret-i Peygamberin Hayatı, 12. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1991.
Kısakürek, Necip Fazıl; Çöle İnen Nûr; Çöle ve Bütün Zaman ve Mekâna. 6. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1979.
Kısakürek; Necip Fazıl; Son Devrin Din Mazlumları, 10. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1990.
Koç, Zübeyir; Yolların En Güzeli: Kur’an Yolu. Toprak Dergisi, İstanbul 1961.
Kurtkan-Bilgiseven, Âmiran; İslâmın Kültürel Özellikleri ve İslâmî Kavramlar. Filiz Yayınevi, İstanbul 1989.
Kutluay, Yaşar; İslâm ve Yahudi Mezhepleri, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ankara 1965.
Kutluay, Yaşar; Tarihte ve Günümüzde İslâm Mezhepleri, Selçuk Yayınları, Konya 1968.
Küçük, Abdurrahman; Dönmeler Tarihi, Rehber Yayınevi, Ankara 1990.
Kürkçüoğlu, Kemal Edib; İmanda Birlik, Vatanda Dirlik, Diyanet İşleri Reisliği, Ankara 1956.
Pazarlı, Osman; İslâmda Ahlâk, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Rodinson, Maxime; Batıyı Bütünleyen İslâm, Türkçesi: Cemil Meriç, Pınar Yayınevi, İstanbul 1983.
Safa, Peyami; Din, İnkılâp, İrtica. Derl.: Ergun Göze ve Nevzat Kösoğlu, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1971.
Sofuoğlu, M. Cemal; İslâm Dini İnanç, İbadet, Ahlâk Esasları, İzmir 1996.
Süleyman Çelebi, Mevlid, Haz.: Faruk K. Timurtaş, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Tanyu, Hikmet; İslâm Dininin Düşmanları ve Allah’a İnananlar, Burak Yayınevi, İstanbul.
Tanyu, Hikmet; Yehova Şahitleri, 3. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1984.
Tanyu, Hikmet; İslâmlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, 2. Baskı, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1986.
Tevetoğlu, Fethi; Mukaddes Topraklardan Geçen Yol, Ankara 1966.
Tevetoğlu, Fethi ve Sofuoğlu M. Zeki; Mukaddes Topraklar, Ankara 1965.
Topaloğlu, Bekir; İslâmda Kadın, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1970.
Topçu, Nurettin; Ahlâk Nizamı, Hareket Yayınevi, İstanbul.
Turan, Osman; Selçuklular ve İslâmiyet, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1980.
Turan, Osman; Tarihî Akışı İçinde Din ve Medeniyet, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1980.
Turan, Osman; Türkiye’de Manevî Buhran: Din ve Lâiklik, 2. Baskı, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1978.
Türkeş, Alparslan; Millî Doktrin Dokuz Işık: Ahlâkçılık, Dokuz Işık Yayınevi, İstanbul 1977.
Yananlı, Hüseyin Rahmi; Allah Vardır ve Birdir; İmanla İnkâr Araısnda Bir Savaşın Romanı. Divan Yayınevi, İstanbul 1979.
Yavuz, A. Fikri; İslâm Fıkhı ve Hukuku, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Yılanlıoğlu, İsmail; Manevî Değerlerimiz ve Yapılan Tahribat, Adak Yayınları, İstanbul 1977.
Ziya Gökalp; Eski Türk Dinî Tarihi, İstanbul 1988.
Ziya Gökalp; Türk Ahlâkı, Haz.: Yalçın Toker, Toker Yayınevi, İstanbul 1989.
Ziya Şakir; Mezhepler Tarihi: Şiîlik, Sünnîlik, Alevîlik, Kızılbaşlık Nedir ve Nasıl Çıktı?, Maarif Kitaphanesi, İstanbul 1992.