Anayasa Çalışmalarına İlişkin Kültür ve Öneriler

ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’NIN YENİLENMESİNE İLİŞKİN

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

ANKARA – NİSAN / 2012

 

TBMM ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA

 

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, kıymetli mensuplarımızla birlikte, uzun bir çalışma sonucunda oluşturduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın yenilenmesi sürecine ilişkin görüş ve önerilerimizi arz etmekteyiz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki yayın organımız olan “Ülkü Ocakları Dergisi”nin Mart 2012 sayısı da adeta “Anayasa Özel Sayısı” olarak çıkarılmış olup, dergimizin bir nüshasını da görüş ve önerilerimizin ayrılmaz bir parçası olarak arz etmekteyiz. Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından ihtiyaç duyulması halinde, görüş ve önerilerimizin ayrıntıları ve gerekçeleri dergimizdeki ilgili makalelerde de mevcuttur.

Bu süreçte Aziz Türk Milleti’nin hassasiyetleri doğrultusunda bir anayasa metni oluşturulmasını temenni eder; “katılımcı demokrasi” adına üstün gayret gösteren ve bu bağlamda Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı olarak bizim de görüş ve önerilerimizi talep eden TBMM’deki tüm siyasi parti gruplarına, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda görev yapan değerli temsilcileri nezdinde teşekkürü de bir borç biliriz.

 

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı

 1. 1.      ANAYASANIN YENİLENMESİ SÜRECİ İLE YAZIM VE ONAYLANMA USULÜ

 

Anayasanın yenilenmesi sürecinde, “katılımcı demokrasi” ilkesi tam anlamıyla ve tüm aşamalarda hassasiyetle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaları özenle takip etmekte ve bunları katılımcı demokrasi adına anlamlı bulmaktayız. Gerek vatandaşlardan alınan görüşlerin, gerekse toplumun her kesimini temsil eden kurumlardan alınan önerilerin, sürecin “anayasa yazımı” aşamasına da yansımasını da aynı anlayışla önemsiyor ve temenni ediyoruz. Ancak “katılımcı demokrasi” adına, “mili uzlaşma” ilkesinden asla taviz verilmemeli, milletin sadece bir kısmının talepleri, milletin tümüne dayatılmamalıdır.

Yazım aşamasında, “kazuistik anayasa” değil, “çerçeve anayasa” tercih edilmeli, kanunla ve/veya daha alt normlarla düzenlenebilecek konulara anayasada yer verilmemelidir. Ancak çerçeve anayasa tercihi adına “anayasal boşluk” da bırakılmamalıdır.

Anayasanın yazımı, açık, anlaşılır, tutarlı ve bütüncül bir “Türkçe” ile gerçekleştirilmelidir. Böylelikle ortaya çıkacak anayasa metni, sadece hukukçular tarafından değil, milletin tümü tarafından anlaşılıp özümsenebilmelidir. Bu kapsamda, oluşturulacak anayasa metninin, üniversitelerin “Türk Dili” alanında çalışan akademisyenlerinin, Türk Dil Kurumu’nun ve Türkçenin güçlü yazarlarının da yer aldığı bir komisyonun “dilbilimi denetimi”nden geçirilmesi sağlanmalıdır. Böylece Anayasamıza girmesi gerektiği düşünülen yeni bir kavram ya da terim varsa bunun mutlaka “Türkçe” olması gerekliliğinde kararlı olmak devlet ciddiyetimizi ortaya koyan önemli bir işaret olacaktır. Örneğin, yazılacak yeni metinde “çevre bilimi” çerçevesinde “iyi bir çevrede yaşama hakkı” düzenlenirken, “ekoloji” vb. yabancı terimlerin dilimize yerleşmesinin en baştan önüne geçilmelidir.

Uzlaşılması halinde ortaya çıkacak anayasa taslağı metninin, yeniden kamuoyu nezdinde tartışılması sağlanmalıdır. Böylelikle taslak hakkında milletten gelecek yeni görüş ve önerilerin katkısını sağlayacak bir yapıya imkan tanınmalıdır.

En son aşamada ise, oluşturulacak metnin TBMM’de kabul edilmesi halinde, mutlaka halkoyuna sunulması ve yapılacak halkoylamasında her bir maddenin ayrı ayrı oylanması sağlanmalıdır.

Önemle belirtmek gerekir ki “ancak böyle bir usulle yürürlüğe girecek anayasa”, en üst düzeyde bir toplum sözleşmesi niteliğinde kabul görerek meşruiyetine kavuşacak ve bu sayede çok uzun yıllar değişiklik ihtiyacı olmadan varlığını sürdürebilecektir.    

 

2. BAŞLANGIÇ METNİ

Pek çok milletin ve devletin anayasasında olduğu gibi, Türk Anayasası’nın da dayandığı temel felsefeyi açıklayan bir başlangıç metni olmalıdır.

Başlangıç hükmünde, “cumhuriyetimizin ruhunu ve kuruluş felsefesi olan Türk Milliyetçiği ilkesinin yanı sıra; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayanan devlet anlayışına” vurgu yapılmalıdır.

Anayasa tekniği bakımından ise, “başlangıç kısmı, anayasa metnine dahil olarak kabul edilmelidir.”

 

3. DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER

Anayasamızın ilk üç maddesinde düzenlenen temel ilkeler aynen korunmalı ve hatta “üniter devlet” ile “mili devlet” ilkeleri cumhuriyetin niteliklerine mutlaka eklenmelidir. Belirtilen temel ilkeler asla anayasa tartışmalarının konusu yapılmamalıdır.

Daha açık bir ifadeyle; devletin şeklini düzenleyen, “Türkiye Devleti bir cumhuriyettir” hükmü, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen “insan haklarına saygılı, milli, üniter, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu” hükmü, devletin dilinin “Türkçe”, başkentinin “Ankara”, milli marşının “İstiklal Marşı” ve bayrağının beyaz ay yıldızlı “Albayrak” olduğu hükmü hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek şekilde, açık ve net olarak ortaya konmalı ve bu temel ilkeleri en küçük seviyede bile zedeleyebilecek dayatmalara ve hatta önerilere dahi izin verilmemelidir.

Hatta “Türkiye Cumhuriyeti”, egemenliğin kayıtsız ve şartsız Türk milletine ait olduğu bir devlet olduğuna göre, aynı zamanda “milli” ve “üniter” bir devlettir. Öyleyse milli devlet ve üniter devlet niteliklerinin de cumhuriyetin nitelikleri içerisinde ayrıca ve açıkça ifade edilmesi ile bu felsefi altyapının hukuki bir gerçeklik olarak, anayasal hüküm altına alınması gerekmektedir.

 

4. DEVLETİN AMAÇ VE GÖREVLERİ

Devletin temel amaç ve görevlerini düzenleyen anayasanın beşinci maddesi korunmakla beraber; bu başlık altında devlete bilimi geliştirme görevi ile kültür coğrafyamızda yer alan soydaş ve/veya akraba devlet ve topluluklar ile her türlü kültürel ve iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi suretiyle bölge ve dünya barışının korunmasına katkıda bulunmak görevleri de verilmelidir.

Ayrıca “devletin amaç ve görevlerini, anayasada belirtildiği şekliyle yerine getirmesi”, ayrıca ve açıkça bir görev olarak ve bağlayıcı biçimde anayasal düzenleme haline getirilmelidir.

 

5. HAK VE HÜRRİYETLER                  

5.1. Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması

Genel olarak anayasal düzenlerde kabul edilen ve anayasal metinlerde yer verilen “üç kuşak” hak vardır:

Birinci kuşak haklar “klasik haklar” denilen, insanların doğuştan sahip olduğu, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez nitelikli, hayat hakkı, mülkiyet hakkı gibi haklardır. İkinci kuşak haklar, “siyasi haklar”dır. Üçüncü kuşak haklar ise, “sosyal haklar” denilen, hukuk düzeninin içinde ve hukuk düzeninin elverdiği ölçüde iyi bir çevrede, iyi bir sağlıkla, iyi bir eğitimle, insanca yaşayabilmenin sağlanması yönünde devletten talep hakkı doğuran haklardır.

Bu bağlamda önemle vurgulamak gerekir ki son yıllarda ortaya atılan ve “dördüncü kuşak haklar” olduğu iddia edilen “grup/topluluk/kolektif haklar”, yukarıda belirtilen üç temel hak kategorisi içerisinde zaten vardır. Başka bir ifadeyle, ferdin tek başına değil de topluluk halinde kullanabileceği ve topluluk olmanın gereği yaşanabilecek olan, örneğin, “siyasi parti, dernek veya sendika kurma” gibi haklar, zaten “siyasi haklar” kataloğunda mevcuttur ve böylece söz konusu hakları, “grup/topluluk/kolektif haklar” olarak ayrıca kategorize etmek ve bunu yaparken, yanlış terminoloji ile adlandırmak, bilimsel gerçekten uzak olduğu gibi, iyi niyetli de değildir. Bu tartışmalı konumlarının da bir sonucu olarak, günümüzde, “grup/topluluk/kolektif haklar”, anayasaların “temel haklarla” ilgili bölümlerinde kendilerine yer bulamamaktadır. Öğretide ileri sürülen örnekler ise, daha çok sosyal ve ekonomik hakların, belirli grup üyesi bireyler tarafından kullanılan türleridir. Bu noktada, elbette, bu tür sosyal ve ekonomik hakların, belirli grup üyeleri lehine (örneğin, işçiler, kadınlar, gençler) “ayrımcılık” oluşturup oluşturmadığı tartışılabilir. Ancak, netice olarak, söz konusu olan “salt bir grup/topluluk/kolektif hak” değil bireysel haklardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın yenilenmesi sürecinde, “grup/topluluk/kolektif haklar” ilgili tartışma ve taleplerin ise, dünyadaki uygulama ve örneklerin çok az bir kısmını kapsayacak şekilde, daha çok etnik temelli ve toplumu ayrıştırıcı asıl taleplerin maskelenmesi amacıyla gündeme gelmesi üzücüdür. Zira “grup/topluluk/kolektif haklar”, -örneğin çevre hakkı ve kalkınma hakkı- her ne kadar temel haklar arasında sayılmasa da Anayasa dışındaki mevzuatta da değerlendirilebilecek ve toplumun geneli için önemli faydalar sağlayabilecek hukuki ve fiziki gelişmelere yol açabilme potansiyeline sahiptir.

İşte anayasanın yenilenmesi sürecinde, bahsedilen karmaşanın ve faydasız tartışmaların önüne geçilmeli ve hak ve hürriyetler herhangi bir tasniflemeye gidilmeden, ayrı ayrı ve maddeler halinde düzenlenmelidir.

5.2. Ödevler

1982 Anayasası’nın “ödeve bağlı hak anlayışından” vazgeçilerek, “vatan hizmeti” ve “vergi ödevi” dışında, anayasada herhangi bir ödev boyutu yer almamalıdır. Bunun yerine, “herkesin hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının haklarına saygı gösterme yükümlülüğü bulunduğu” ifade edilmelidir.

 

5.3. Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması ve Korunması

Hak ve hürriyetlerin, mevcut anayasada olduğu gibi geniş olarak düzenleme yolu tercih edilir ise, sınırlandırılması konusunda anayasada genel sınırlama nedenlerine yer verilmemeli, hak ve hürriyetler sadece ilgili maddede öngörülen özel sebeplerle sınırlandırılabilmeli ve özel sınırlama nedenleri belirlenirken evrensel düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Hak ve hürriyetlerin anayasa yargısı yoluyla etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu muhafaza edilmelidir. Ancak bireysel başvuruya konu olacak hak ve özgürlükler belirlenirken uluslararası sözleşmelere atıf yapılmamalı, doğrudan ilgili anayasa maddelerine atıf yapılmalıdır.

 

5.4. Şayet Hak ve Hürriyetler Tasnif Edilecekse “Sosyal Hakların” Sağlanması Bakımından Devletin Yükümlülüğünün Sınırı

Anayasa’da sosyal haklar bakımından devletin ekonomik gelişmeye paralel olarak –mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde– hak yararlanıcıları için katkıda bulunması da kabul edilmiştir (m.65). Anayasa’nın 65. maddesinde yer alan, devletin, sosyal ve ekonomik alanlarda üstlendiği görevleri, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceğine ilişkin bu düzenleme genellikle, grev, toplu sözleşme ve sendika hakkı gibi bazı haklar dışında kalan haklar bakımından, devletin sosyal hakların gerçekleştirilmesi görevini yerine getirmesinden sıyrılmasına olanak verdiği biçiminde yorumlanabilmektedir. Hatta yargı organlarının bu konuda karar vermesinin bir hukuki denetim olmaktan çıkıp, yerindelik denetimi olacağı da söylenebilmektedir.

Anayasada bu şekliyle yer almakla beraber, yargı yoluyla ulaşılamayan veya talepte bulunulsa da sahibinin isteği doğrultusunda bir işlemde bulunulamayan düzenlemelerin hak olarak kabul edilmesi hakkın özüne aykırıdır.

Öyleyse sosyal haklarla ilgili düzenlemelerdeki “herkes” kavramını, devletten isteme bakımından, tüm vatandaşları kapsadığını kabul etmek gerekir. Çünkü herkese tanının haklardan, devletin, bu haklara sahip olmayanlardan başlamak üzere, 65. maddedeki düzenlemeyi dikkate alarak, ekonomik gelişme düzeyine göre herkesin sosyal haklara daha iyi düzeyde sahip olmasını temin etmesi gerekir. İşte o zaman, yasama ve yürütme organları Anayasa’nın 65. maddesindeki düzenlemenin arkasına sığınarak, hem temel hak olarak düzenlenmiş bir hususun Anayasa’da yer almasına uygun olarak kullanımına engel olamaz, hem gereğini yapmaktan kaçınamazlar. Anayasa’da güvenceleriyle düzenlenen sağlık hakkının yasama ve yürütmenin takdirine bırakılmaması ve açık düzenleme sayesinde hak sahibinin doğrudan yargı organına başvurarak hakkını elde etmesi sağlanmış olacaktır.

Dolayısıyla şayet hak ve hürriyetler tasnif edilecekse, sosyal hakların sağlanması bakımından devletin yükümlülüğü hususunda herhangi bir sınırlama öngörülmemelidir.

 

5.5. Hak ve Hürriyetlere İlişkin Normlar Çatışması

Hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile kanunların çatışması halinde, hak ve hürriyetleri daha geniş ölçüde düzenleyen hükmün esas alınması gerektiği düzenlenmelidir. Uluslararası sözleşmeler ile ilgili mutlaka bir ön denetim sistemi getirilmeli ve bu denetim Anayasa Mahkemesi’ne verilmelidir.

 

            5.6.  Bazı Hak ve Hürriyetlere İlişkin Görüşlerimiz

            Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, “Türk Gençliği” odaklı projelerle faaliyet göstermekte olduğumuzdan, hak ve hürriyetler bağlamında gençler bakımından daha fazla önem arz ettiğini düşündüğümüz bazı hususları ayrıca vurgulamakta fayda görmekteyiz.

 • Kimsenin kılık kıyafeti sebebi ve dini inançlarından dolayı eğitim hakkından mahrum bırakılamayacağı hususunun, eğitim hakkına ilişkin yapılacak anayasal düzenlemede açıkça yer alması gerekmektedir. Bizce anayasa ile çözülmesine gerek olmamasına rağmen ülkemizin önemli toplumsal meselelerinden biri olarak tartışıla gelen başörtülü gençlerin eğitim hakkını kullanamaması sorununun, anayasal bir hükümle çözüme kavuşturulması en azından konunun bir daha gündeme gelemeyecek şekilde sorun olmaktan çıkarılması iradesinin anayasadan başlayarak gösterilmesi artık gelinen noktada toplum ihtiyaçlarının karşılanması adına bir zorunluluk arz etmektedir.
 • Gençlerin siyasete katılımı arttırılmalı ve meşru siyasi faaliyetleri özendirilmelidir. Bu suretle özellikle, siyasi katılıma ilişkin olarak mevcut anayasada yer alan yaş sınırlamaları kaldırılmalı ya da en azından bu saik dikkate alınarak en aza indirilmelidir.
 • Seçme hakkına getirilen sınırlamaların kapsamı daraltılmalı; er ve erbaşlar ile askeri öğrencilere de seçme hakkı tanınmalıdır.
 • “Çevre hakkı” olarak bilinen ve mevcut düzenlemede yer alan bu hakkın geliştirilmesi ve gençlerimize daha sağlıklı bir çevre ile birlikte sürdürülebilir kalkınma temelli bir çevre hakkı sunulmalıdır. Bu hak, temel hak ve özgürlüklerin devlet eliyle sınırlandırılabilmesi kapsamının dışında tutulmalıdır.
 • Sosyal devletin gereği olarak, bir takım güçlüklerle boğuşan vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık anayasal bir düzenleme olarak uygulanmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın hakları geliştirilmeli, işyerlerine ve devlet kurumlarına engelli vatandaş çalıştırma kotası getirilmeli, hali hazırda var olanlar arttırılmalıdır.
 • Üstün zekalı ve yetenekli Türk gençlerinin, eğitimini tamamladığında Türkiye’ye dönmek kaydıyla, yurtdışında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim alma hakkı anayasal düzeyde tanınmalıdır.
 • Türkçe’nin ve Türk kültürünün, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışında da ve özellikle diğer Türk Cumhuriyetleri dâhilinde korunması ve geliştirilmesi, devlete etkin bir ödev yükleyecek biçimde, anayasa hükmü haline getirilmelidir.
 • Türk kültürünün korunması ve geliştirilmesi kapsamında faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin desteklenmesi hususu, anayasal güvence altına alınmalıdır.
 • Mutlaka anayasal ölçekte çözümü olan bir mesele olmadığı düşünülebilirse de ülkemiz adına önemli bir mesele olması sebebiyle askerlik kurumunun ve askere alma sisteminin yeniden gözden geçirilerek çağın ve toplumuzun, özellikle de Türk gençliğinin ihtiyaçlarına, eğitim ve öğretim süreç ve sürelerinin gerekliliklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Anayasa çalışmalarında bu husus dikkate alınarak hiç değilse bundan sonra konu ile ilgili yapılacak alt normlara yön verecek bir anlayışı açıkça ortaya koyması bakımından konunun anayasada ele alınması isabetli olacaktır.

 

            6. DEVLETİN DİLİ VE EĞİTİM DİLİ

            Gerek devletin dili, gerekse eğitim dili konusunda mevcut anayasal sistemimizin uluslararası hukuka uygunluk ve çağdaşlık açısından haklı ve meşru bir gerekçe ile olumsuz şekilde eleştirilemeyeceğini söyleyebiliriz. Zira başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, devletin dili konusunda genel eğilim tekil bir yaklaşım belirlemek şeklinde olmuştur. İki veya daha fazla resmi dil kabul eden ülkelerin durumu ise nev’ i şahsına münhasır ve istisnai özelliktedir ve bu durumda olan ülkeler çok sınırlı sayıdadır. Bu yönleriyle kendi benzerlerine dahi emsal olabilmesi mümkün olmayan bu ülkelerin devletin dili konusunda gerçek bir sıkıntısı olmayan ülkemize örnek olarak gösterilebilmesi zaten mümkün ve gerçekçi değildir.

Ayrıca başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere hiçbir uluslararası hukuk belgesi bireye, idare ile ilişkilerinde istediği dili kullanma hakkını tanımamakta veya güvence altına almamaktadır. Nitekim AİHM Fransız Polinezyası Meclisi’ne Tahiti Dilinde hitap etme yasağıyla ilgili Fransız vatandaşı Sabrina Birk-Levy’in başvurusunu kabul edilemez bulmuş ve mahkeme bu kararda özetle şu tespitlere yer vermiştir:

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin hiçbir maddesi bireye, idare ile ilişkilerinde istediği dili kullanma hakkını tanımamaktadır.
 • Ayrıca seçimle oluşturulan parlamento veya diğer meclislerin seçilmiş üyelerinin de istedikleri dili kullanmalarını güvence altına almamaktadır.
 • Ulusal özelliklerin çeşitliliği olduğu dikkate alındığında bu alana müdahale edilemez.
 • Özel tarihsel ve siyasal nedenlerin belirlemiş olduğu dilsel tercihler devletin münhasır yetkisi alanına girmektedir.
 • Her devletin kurumsal sisteminin normal biçimde işlemesinde meşru çıkarı kabul edilmiştir.
 • Devletin kurumsal sistemlerinin ulusal özelliklerine saygı ilkesi gereğince, parlamento çalışmalarında yerel dil kullanılması talebinin AİHS’ nin koruduğu hak ve hürriyetler kapsamına girmediği kabul edilmektedir.

Bir kere daha ve açıkça vurgulamak gerekirse esasen konunun insan hakları, temel hak ve hürriyetler ve bunların ihlali ile uzaktan yakından alakası yoktur.

Eğitim hakkı konusunda uluslararası hukuk belgeleri devletlere, ayrım gözetmeme ve eşit muamele, eğitim hakkının kullandırılması bakımından ayrımcılığı ortadan kaldırma ve fırsat eşitliği yaratma gibi bir takım olumlu edimler yüklemekteyse de bu yükümlülüklerin hiçbirisi vatandaşa istediği dilde eğitim yapma hakkını tanımamakta veya devlete bu talebe uygun eğitim imkânı sunma yükümlülüğünü getirmemektedir.

Özellikle AİHS çerçevesinde Belçika Dil Davası ile kabul gören ve yerleşik hale gelen uygulamaya göre “Sözleşmeci Devletin egemenlik yetkisi içinde bulunan kimseler Ek 1 No.lu protokolün 2. maddesine dayanarak kamu makamlarının belirli bir türde eğitim sistemi kurmasını isteyemezler. Ancak belirli bir eğitim sistemi kuran bir Devlet, bir eğitim kurumuna girişi şarta bağlarken 14. madde anlamında ayrımcılık niteliğinde bir tasarrufa bulunamaz. Bu davada Sözleşme’nin 14. maddesi, Ek 1 No.lu protokolün 2. maddesiyle birlikte okunduğunda bile, anne-babaların kendi tercih etikleri bir dilde çocuklarına eğitim verilmesini isteme hakkını güvence altına almamaktadır. Bu maddelerin birlikte okunmasından, dil sebebine dayanarak bir ayrımcılık yapmadan eğitim hakkını güvence altına alma yükümlülüğü çıkmaktadır.”

Anadilde eğitim konusunda ise yine Belçika Dil Davası’ na konu 6 talepten biri olan “özel statülü bölgelerde Fransızca eğitim veren ana sınıfı ve hazırlık sınıfları açılmasını sağlayan ve fakat bu okullarda ağırlıklı olarak Flamanca okutulmasını öngören düzenlemenin Sözleşmeye aykırılığının ileri sürüldüğü” talebe ilişkin değerlendirmede Mahkeme, bu düzenlemenin çocuğun kendi ana dili olan Fransızca dışındaki bir dilde ağırlıklı olarak eğitim görmesini öngörmenin çocuğun asimile olmasını neticelendirmeyeceğine karar vermiştir. Görüldüğü gibi bırakın devletin dili konusunda tekil bir yaklaşım benimsemeyi anadil dışında bir dilde eğitim görmenin dahi AİHM’ ye göre asimilasyonla bir ilgisi bulunmamaktadır. AİHM’ nin bu tespiti ülkemizde anadilde eğitim tartışmaları çerçevesinde bazı talep ve görüş ileri sürenlerin ne kadar haksızca ve konuyu çarpıtarak ileri gittikleri, konunun insan hakları ve ihlalleri ve dahası asimilasyonla ilgisi olmadığı açısından çok manidar bir mahiyet arz etmektedir.

Ayrıca “ana dilde eğitim”, kavram olarak, esas itibariyle azınlık kavramı ile birlikte ele alınan bir olgudur. Bu haliyle uluslararası hukukta yapılmış her devlet için geçerli genel ve kabul gören bir azınlık tanımı olmadığından her ülke kendi azınlık gruplarını kendi tanımlar ve bu daha çok iki taraflı antlaşmalarla şekillenir. Uluslararası hukukun söz konusu gereklerine uygun olarak Türkiye’ de de azınlıklar Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Krallığı Arasındaki Dostluk Antlaşması gereği Bulgar kökenli Türk vatandaşları ve Lozan Antlaşması’ na göre ise sadece Rum, Ermeni ve Musevi gayrimüslim Türk vatandaşlarıdır ve anadilde eğitim hakkı ise azınlık olmaları sebebiyle sadece Lozan Antlaşması’ nda kabul edilen gayrimüslim azınlık için tanınmıştır. Bunların dışında ister dini, ister kültürel, ister dilsel, isterse etnik açıdan olsun Türkiye açısından tanımlanan ve herhangi bir meşru vasıta ile tanımlanması mümkün olan başka bir azınlık grubu ve dolayısıyla da talep edilecek bir anadilde eğitim hakkı yoktur.

Sonuç olarak, anayasanın yenilenmesi sürecinde devletin dili, eğitim dili ve anadilde eğitim gibi konulara ilişkin gerçekler çarpıtılmadan ele alınmalı ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin dili ve Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim dili Türkçe olarak yeni anayasal sistemde de var olmalıdır. Devlet Türkçe’ den başka bir dilde eğitim ve öğretim yapmamalı ancak uluslar arası hukuka uygun olarak, özel öğretim kurumları, mahalli nitelikli lehçe ve dil öğretimi yapabilirler. Burada önemli olan,  kamu güç ve kaynaklarının bu yönde kullanılmamasıdır; devlet tüm sosyal gruplara eşit yaklaşmak zorundadır. Yine devlet yabancı dille eğitim anlayışından vazgeçip, yabancı dil öğretimini önemle benimsemelidir.

 

7. DİN EĞİTİMİ

Okullarda din dersinin zorunluluğunun kaldırılarak isteğe bağlı veya seçmeli olması bir İsveç veya İngiltere için Türkiye boyutunda önemli olmayabilir. Dünyevileşme düzeyinin yüksek olduğu ve dinin siyaset ve toplum hayatında merkezde olmadığı, dindarlığın düşük olduğu Batı Avrupa ülkelerinde bu yalnızca bir din eğitim ve öğretimi meselesi olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de ise bu konu, din eğitim ve öğretiminin ötesinde öneme sahiptir. Tarihsel deneyim, din-devlet ilişkileri, dinin toplumdaki yeri gibi açılardan üzerinde önemle durulması gereken Türkiye’ye özgü bir durum arz etmekte ve batı ülkelerinden ayrılmaktadır.

Türkiye’de bugün için batıda olduğu gibi, çok dinli ve çok kültürlü çoğulcu bir toplumsal yapının olduğunu söylemek zordur. O halde din, öğretime konu edilirken birinci derecede kendi toplumsal ihtiyaçlarımızı ve tarih boyunca ortaya çıkan İslam yorumlarının İslam’la ilişkilerini göz önünde bulundurmak ve buna göre bir model geliştirmek olağan sayılmalıdır. Türkiye geçmişten getirdiği din eğitimi ve öğretimi ile ilgili olarak kendine özgü bir model geliştirmiştir. Bu modele göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, “Mezhepler Üstü Diğer Dinler Açılımlı” yaklaşıma uygun olarak okutulmaktadır. İçerik itibariyle halkın büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için İslamiyet’e daha fazla yer verse de diğer dinleri da kapsamaktadır. Aslında bu durum Türkiye’ye özel olmayıp Batı ülkelerinde de din derslerinde o ülkede çoğunluk dinine daha fazla yer verilmesi genel bir uygulamadır. Türkiye’deki din dersleri, dini özgürlükler bağlamında değil, sosyal haklar bağlamında uygulanmaktadır. Din derslerini dini özgürlükler kapsamında ele alan AB üyesi ülkelerde devlet, din eğitimine müdahaleyi bu özgürlükleri sınırlamak olarak kabul etmekte ve din eğitimini ilgili dinin temsilcisi olan kurumlara bırakarak masraflarını da karşılamaktadır. Din derslerini vatandaşın sahip olduğu sosyal bir hak olarak kabul eden Türkiye’de ise bu ders, devletin gözetimi ve sorumluluğu altında ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’nın elinde olan bu göreve, halka verilecek eğitim ve öğretim hususunda Kur’ an Kursları vb. kurslar açarak yardımcı olma fonksiyonu verilmiştir.

Dünyada son yıllarda din öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi çerçevesinde diğer alanlarla birlikte öğretimi gerçekleştirilen bireye ve topluma kazandırdıkları açısından ihmal edilmeyecek önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki 25 yıllık zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi deneyimi de bu anlamda mezhepsel ve ideolojik ayrışmaların azalmasına yardımcı olmuş ve hoşgörü ve uzlaşma kültürünün gelişimine katkı sağlamıştır. Ülkemize yönelik dıştan ve içten kaynaklanan din istismarını önemli ölçüde din hakkında bilimsel ve kaynaklara dayalı kapsayıcı bilgi vererek önlemiştir. Çünkü zorunlu öğretim herkes tarafından alınmaktadır ve bu ortak bir din kültürü ve anlayışının oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu ise ülkemizin birlik ve bütünlüğünün devamına yardımcı olmaktadır. Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimi uygulama süresince okullarda din ve mezhep kaynaklı bir çatışmanın olmaması da bu uygulamanın başarısı olarak zikredilebilir.

Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile ilgili yapılan bu değerlendirmelerle birlikte bu ders ile ilgili hiçbir sorunun olmadığı elbette söylenemez. Ancak konu değerlendirilirken yaşanılan tarihi tecrübeler göz ardı edilmemelidir. Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yaşanan tarihi süreç neticesinde devlet eliyle zorunlu din dersleri uygulamasına karar verilmiştir. Öyle görünüyor ki ülkemizdeki uygulamalar, derin bir tarihi tecrübenin sonucudur ve ülkemizin geçmişten gelen sosyal ve siyasi şartları dikkate alındığında en uygulanabilir olan bir seçenek olarak karşımızda durmaktadır. Bununla birlikte özellikle 2007 yılından itibaren yaşanan gelişmeler din dersleri üzerinde tekrar düşünmek gerektiğini ortaya koymaktadır. Bundan sonra geliştirilecek programlarda din derslerinin nesnel ve çoğulcu olma özelliği dikkate alınması gereken en önemli noktalardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zorunlu din dersleri uygulamasından kesinlikle vazgeçilmemekle birlikte bütün inançlara yönelik isteğe bağlı eğitim ve öğretim ile ilgili imkânlar artırılmalıdır. Ancak isteğe bağlı eğitim ve öğretim uygulamalarında mevcut anayasada da belirtildiği üzere devletin gözetimi esasına önem verilmelidir.

8. TÜRK VATANDAŞLIĞI

Vatandaşlık, bireyi kuşatan aidiyetlerden biridir ve siyasi bir yapıya ve topluluğa mensubiyetin göstergesidir. Modern öncesi dönemlerde vatandaşlık belli şartlara bağlı olmanın sonucu olarak ele alınırken, modern vatandaşlık kurumu çok daha kapsayıcı, koruyucu ve işlevseldir. Modern vatandaşlıkta millî devlete üyelik vardır. Üyelerin, dini, etnik, kültürel, cinsiyet, toplumsal statü ve rol gibi verili kimliklerinin belirleyiciliği yoktur. Vatandaşın devletle ve toplumla ilişkilerinde temel belirleyici etken vatandaşlık kimliğidir. Millî devletin millî vatandaşlık kurumuna çok kültürcülerin yönelttiği eleştirinin başında, devlete üyelik ve bu üyeliğin kazandırdığı kimlik olarak yurttaşlık kimliğinin bireyin sahip olduğu etnik ve kültürel kimliğinin üstünde yapılanmış olması gelmektedir. Dolayısıyla millî vatandaşlığın, farklı etnik/kültürel kimlikleri birleştirici bir üst kimlik işlevi yüklenemediği üzerinde tenkitler yoğunlaşmaktadır. Oysa milli devletin varoluş zemininde farklılıkların üzerinde yeni bir sosyo-politik ve kültürel evren yaratma olgusu vardır.

Bu açıklamalardan hareketle, vatandaşlık tanımı ile ilgili olarak, mevcut anayasanın 66. Maddesindeki düzenleme aynen muhafaza edilmelidir. Önemle vurgulamak gerekir ki “Anayasal vatandaşlık” ya da “çok kültürlülük” veya “Türkiyelilik” kavramları, milli devlet olarak örgütlenmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinin değiştirilmesi teşebbüsünden başka bir anlam taşımamaktadır. Anayasanın 66. Maddesindeki “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” ifadesi ile antropolojik ve sosyolojik manadaki “Türk” tanımından ayrı olarak, hukukî manada bir tanım yapılmıştır. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bu devlete ait olduğunu hisseden herkes “Türk” olarak kabul edilmiştir. Nitekim benzer düzenlemeler, başta Almanya ve Fransa olmak üzere, birçok ülke anayasasında da bulunmaktadır.

           

 

            9. DEVLET TEŞKİLATI

            Anayasanın ikinci ana bölümü olan devlet teşkilatı bakımından belirleyici olan “hükümet sistemi”dir.

Hükümet sistemlerinin tasnifinde ise genellikle devletin temel kuvvetleri arasındaki ilişki esas alınmaktadır. Ancak bütün demokratik hukuk devletlerinde yargı kuvvetinin bağımsız, ayrı bir kuvvet olması gerektiği kabul edildiği için hükümet sistemlerinin tespitinde yargı kuvveti dışında kalan iki temel kuvvet, yasama ve yürütme kuvvetleri arasındaki ilişkiler belirleyici olmaktadır.

Bu anlamda kuvvetler arası ilişkiler incelendiğinde genel olarak iki türlü hükümet sisteminin olduğu kabul edilmektedir: kuvvetler birliğine dayalı hükümet sistemleri ve kuvvetler ayrılığına dayalı hükümet sistemleri. Eğer yasama ve yürütme kuvveti tek bir organda birleşmiş ise kuvvetler birliğine dayalı hükümet sistemleri, eğer yasama ve yürütme kuvveti ayrı ayrı organlara verilmiş ise bu durumda kuvvetler ayrılığına dayalı hükümet sistemlerinden bahsedilir.

Kuvvetler birliğine dayalı sistemlerden, kuvvetlerin yasama organında toplanması halinde, meclis hükümeti sisteminden; kuvvetlerin yürütme organında toplanması halinde mutlak monarşi ya da diktatörlük gibi anti-demokratik rejimlerden söz edilir.

Kuvvetler ayrılığına dayalı sistemler ise kuvvetler arasındaki ilişkinin yoğunluğuna göre; kuvvetler yumuşak bir şekilde birbirinden ayrılmış ise parlamenter sistemden, kuvvetler sert bir şekilde birbirinden ayrılmışsa başkanlık sisteminden ve nihayet yasama ve yürütmenin birbirinden ayrı olmanın yanı sıra yürütme içinde devlet başkanına ağırlık verilmişse yarı başkanlık sisteminden söz edilir.

Bize göre, söz konusu sistemlere ilişkin teorik açıklamalar ve bilimsel tartışmalardan ziyade, Türkiye’nin hükümet sisteminin ne olması gerektiği önem arz etmektedir.

Başkanlık sisteminin kuvvetlerin kesin ve sert ayrımına dayanmakta, yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbirinin varlığına son verme yetkisi bu rejimde söz konusu olmamaktadır. Bunun sonucunda, sistemde tıkanma olduğunda bunu çözecek uzlaşmacı siyasal kültüre sahip olmayan ülkelerde, rejim derhal krize girmekte, ya da Başkanın diktatörlüğüne dönüşmektedir. ABD’de bu sistem, ülkenin siyasal geçmişi, sahip olunan faydacı ve bundan dolayı uzlaşmacı kültür ve kurumsal olarak da çift meclis ve bu meclisin görevlerinin düzenleniş şekli sayesinde hassas bir denge üzerinde işleyebilmektedir. Oysaki uzlaşı kültürünün olmadığı özellikle de üniter yapılı ülkelerde bu rejim kesinlikle işlememekte, siyasal diktatörlüklere dönüşerek çoğulcu demokrasinin ve hukuk devletinin sonunu hazırlamaktadır.

Parlamenter sistem ise ülkemizde 1909 yılında Kanun-u Esaside yapılan değişikliklerden bu yana uygulanmaktadır. Yani siyasal kültür olarak en aşina olduğumuz siyasal sistem, daha doğrusu tek demokratik siyasal sistem, parlamenter sistemdir. Ülkemizin siyasal kültür geçmişi, itiraf etmek gerekir ki diktatörlük eğilimlerinin kolayca su yüzüne çıkmasına müsait kültürel kodları da bünyesinde taşımaktadır. Ülkemiz üniter bir devlettir ve bu yapının korunması varlığımızın devamı için şarttır. Bu nedenle eyalet sistemine dayalı bir çift meclis uygulaması ülkemizde mümkün değildir.

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, başkanlık sisteminin, Türkiye için hem siyasal hem de hukuksal anlamda tam bir felaket oluşturacağı, ne üniter yapının ne de çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti anlayışının bu sistemle sağlanması ve korunmasının mümkün olamayacağı açıktır. Bu durumda, ülkemizin siyasal sistemi parlamenter sistem olmak zorunda olduğuna göre, devletin yapısı ve kurumların birbiri ile ilişkileri de bu esasa göre tasarlanmak durumundadır.

Bu açıklamalardan sonra, devlet teşkilatına ilişkin görüş ve önerilerimizi şu şekilde sıralamak mümkündür:

            9.1. Hükümet Sistemi Netleştirilmelidir.

Her şeyden önce, hükümet sistemi tercihinin netleştirilmesi gerekmektedir. Zira mevcut hükümet sistemimiz ne tam olarak parlamenter sistem, ne de tam olarak yarı başkanlık sistemi olmayıp; özellikle 21 Ekim 2007 Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin benimsenmesi ile birlikte, yarı başkanlık sistemine büyük bir adım atılmıştır.

9.2. Hükümet Sistemi Netleştirilirken, “Parlamenter Sistem” Tercih Edilmelidir.

Hükümet sistemi tercihi netleştirilirken ise, değişik sistem arayışları yerine, parlamenter sistemi aslına uygun hale getirmek daha uygun olacaktır. Türkiye, yeni hükümet sistemleri denemek yerine, yüzyılı aşkın tecrübesinden de yararlanarak parlamenter sistemi daha işler hale getirmeye çalışmalıdır. Yani en açık ifadesiyle, bizim tercihimiz, yasama ile yürütme arasında uyumsuzluğa yol açmaması bakımından en mantıklı sistem olan ve Türkiye’nin tarihsel geleneklerine uygun bulunan parlamenter sistemdir. Öyleyse anayasanın yenilenmesi sürecinde asıl yapılması gereken değişiklik, parlamenter sistemi tercih ettiğini hiçbir tereddüde yer vermeyecek biçimde net olarak ortaya koymaktır. Bunun içinse her şeyden önce cumhurbaşkanının yetkileri parlamenter sistemin özüne uygun olacak şekilde azaltılmalı ve temsili yetkililerinin dışındaki icrai yetkilerinin tümü mutlaka kaldırılmalıdır. Bu sayede, cumhurbaşkanlığı makamı, parlamenter sistemdeki gerçek rolüne uygun olarak, siyasi tarafsızlığa kavuşturulmalı ve siyasal sistem içerisinde yeri geldiğinde hakem rolü oynayabilecek bir makam olarak tasarlanmalı ve böylece parlamenter sistemin mantığına uygun biçimde ve o çerçevede işlevselleştirilmelidir. Cumhurbaşkanının olması gereken rolüne kavuşturulacağı böylesi bir parlamenter sistemin, sair meselelerini çözmek için ise sistemin özüne uygun olmak kaydıyla pek çok öneri getirilebilir.

9.3. Mevut Anayasanın Benimsediği “İdari Yerinden Yönetim” İlkesi Hassasiyetle Korunmaya Devam Edilmeli; “Siyasi Yerinden Yönetim” Talep/Öneri/Dayatmaları Asla Kabul Edilmemelidir. 

Merkezi İdare ve Mahalli İdare başlıkları altında idarenin kuruluşuna ilişkin mevcut Anayasanın 126 ve 127. maddelerinde yer alan düzenlemelerin, aynen benimsenmesi gerekir. İdari yapıya ilişkin olarak en hassas ve üzerinde durulması gereken konu, Anayasa’da mahalli idarelere ilişkin olarak, yerinden yönetim ilkesinin düzenleniş şeklidir. Mevcut düzenleme, bir üniter devlette olması gereken şekliyle konuyu idari yerinden yönetim ilkesine göre ele almıştır. Bu düzenleme, bu gün için yeterlidir ve Türkiye’nin mevcut uluslararası taahhütleri ve antlaşmalarıyla da uyumludur. Fakat kamuoyunda, yerinden yönetim ilkesinin “idari yerinden yönetim” anlayışının sınırlarını aşarak  “siyasi yerinden yönetim” ilkesine göre tasarlanması taleplerinin de dile getirildiği gözlenmektedir. Diğer bir deyişle, bazı çevreler tarafından “yerel yönetimlerin özerkliği” adı altında üniter devlet ilkesi ile bağdaşmayan “siyasi yerinden yönetim” anlayışının uygulamaya konulmasının amaçlandığı gözlenmektedir. Siyasi yerinden yönetim anlayışı ancak federatif yapılı devletlerde uygulanabilir; bu anlayışın üniter bir devlette uygulama alanı bulması söz konusu değildir. Çünkü bu anlayışta doğrudan doğruya egemenlik yetkisinin paylaşılması söz konusudur. Oysaki idari yerinden yönetim anlayışı, merkezi idareyle mahalli idareler arasında sadece idari fonksiyonla sınırlı bir görev paylaşımını öngörür; egemenlik yetkisinin paylaşılması bu tür yapılanmalarda hiçbir şekilde söz konusu değildir. Anayasadaki mevcut düzenleme, idari yerinden yönetim ilkesinin sınırları içerisinde yapılacak her tür yasal düzenlemeye imkân verecek derecede genel bir düzenlemedir.

9.4. Diyanet İşleri Başkanlığı Haricindeki Özerk Kurum Ve Kuruluşlar, Anayasada Değil, Yasalarla Düzenlenmelidir.

Özerk nitelikli idari kurum ve kuruluşların anayasal güvencelerinin ve hukuksal statülerinin anayasada düzenlenmesi uygun ise de kural olarak tek tek kurumların bizatihi kendilerinin idari yapılarının anayasada düzenlenmesi doğru değildir. Çünkü kurum bazında yapılacak bu tür düzenlemelerin yasa ile yapılması çok daha doğru ve uygun olacaktır. Fakat belli tür kurumların tabi olacağı genel hukuksal statü kuralları anayasada düzenlenebilir. Nitekim Anayasada Kamu Kurumları Niteliğinde Meslek Kuruşları, Mahalli İdareler, Yükseköğretim Kurumları, hukuksal statü olarak düzenlenmiş, bu kapsamda herhangi bir kurum doğrudan anayasal düzenleme konusu yapılmamıştır. Yani bu usul, uygun bir usuldür. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Türkiye’nin özel şartları dikkate alınarak anayasal bir kurum olarak düzenlenmeye devam edilmesinin zorunlu olduğunu düşünmekteyiz. Bununla birlikte, kurumun yapısının yasal temelde ihtiyaçlara uygun olarak ve vatandaşlarımızın tüm kesimlerine hitap edecek şekilde yeniden düzenlenmesi mümkündür ve gereklidir.

 

 

9.5. Yargı Bağımsızlığı Sağlanmalı Ve HSYK Yeniden Yapılandırılmalıdır.

Yargıya siyasetin ve yürütmenin nüfuz kanallarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınarak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının şüpheden uzak bir şekilde teminine yönelik olarak yeniden yapılandırılması gerektiği açıktır. Bu bağlamda, özellikle Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yeniden yapılandırılması önem taşımaktadır. Hukuk kurallarıyla yönetilen bir ülkede toplum genel hukuk ilkelerinin, adil yargılanma hakkının ve diğer temel hakların uygulanabilirliğinin garanti edilmesini ister. Bir toplumun huzur içinde yaşayabilmesi, o toplumda yaşayan insanların kendilerini güvende hissedebilmeleri için adalet çok önemlidir. Bu yüzden diktatörler bile ülkelerinin adaletli bir şekilde yönetildiği konusunda bir algı yaratmaya büyük çaba göstermektedirler. Ayrıca adaleti sağlayacak kurumlarla ilgili düzenlemeler yapılırken kafalarda şüphe bırakılmamalı ve toplumun kahir ekseriyetinin yapılan düzenlemeleri benimsemesi gerekmektedir. 2010 Anayasa değişiklikleri ağırlıklı olarak yargı ile ilgili konulara odaklanmıştır. HSYK’nın oluşumunda esaslı değişiklikler yapılmıştır. Ne yazık ki yapılan değişiklikler HSYK anayasal bir kurum olmadan önce başlayan ve 1982 Anayasası dönemi boyunca yapılan eleştirileri sonlandıramamıştır. Bu tartışmaları sonlandıracak, insanların kafasında şüphe bırakmayacak şekilde düzenlemeler yapılabilecekken yapılmaması akıllarda soru işaretleri bırakmıştır. Bu kapsamdaki somut önerilerimiz aşağıda arz edilmektedir.

 • Adalet Bakanlığı müsteşarı, kurulda doğal üye olarak bulunmamalıdır. Bunun yanında adalet bakanının belli koşulların sağlanması durumunda kurul üyesi olmasının bir sakıncası olmadığı düşüncesindeyiz.  Bu koşullar; kurulda başkan olarak yer almamak, katıldığı toplantılarda oy hakkının bulunmaması ve disiplin ile ilgili işlerin konuşulduğu toplantılara katılmamak olarak sayılabilir.
 • Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek üyelerin TBMM tarafından nitelikli çoğunlukla (2/3 gibi) seçilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Nitekim nitelikli çoğunluk arandığı takdirde seçilecek üyeler bir uzlaşma neticesinde seçileceğinden, iktidar partisinin seçilecek üyelerde çok etkili olamayacağı kanaatindeyiz. Bununla birlikte, nitelikli çoğunluk aransa bile yasama organı fazla üye seçememeli, üyelerin çoğunluğu hâkimler ve savcılar tarafından seçilmelidir.
 • 2010 Anayasa değişikliğinden sonra HSYK ile ilgili olarak yapılan bir diğer eleştiri de seçilen üyelerin görev süresi dolduktan sonra (4 yıl) tekrar seçilebilmeleridir. Bu durum, kurul üyelerinin tekrar seçilebilmek için bazı tavizler verebilecekleri konusunda endişe oluşmasına neden olabilecek niteliktedir. Bu sebeple, kurul üyelerinin görev süresinin biraz daha uzun olması (örneğin 6 yıl) ve seçilen üyenin bir daha seçilememesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz.
 • Yargı üst kurullarının kararları sonuç itibariyle kişilerin hukuki durumlarına etki yapmaktadır. Bu nedenle de çoğunluğu yargı mensuplarından oluşsa da, icra ettiği görevin idari nitelikte olması nedeni ve hukuk devleti ilkesi gereği, yargı kurullarının kararlarının yargısal denetime veya kararı veren makamın dışında bir başka makam tarafından etkili bir denetime tabi olması, uluslararası belgelerde ve çağdaş hukuk sistemlerinde kabul gören bir durumdur. Bu sebeplerle Kurulun tüm kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabilmesinin, hukuk devleti ve evrensel hukuk açısından en doğru yol olduğu kanısındayız.
 • Genel sekreterin belirlenmesi tamamıyla kurula bırakılmalıdır. Yapılacak seçimde en çok oyu alan kişi genel sekreter olarak atanmalıdır. Yine bütçe konusunda kurulun kendi kaynakları olmalı ve bunları kendisi bağımsız olarak yönetebilmelidir. Kurulun kendisinin belirlediği bir bütçesinin olmaması durumunda, kaynakları elinde bulunduran makamların bunları kısarak Kurula tesir etmeye çalışabilecekleri düşünülmektedir..
 • Hâkim ve savcıların denetiminde, soruşturma izni verip vermeme konusunda adalet bakanına her hangi bir yetki verilmemelidir. İlgili daireden soruşturma başlatılmasını isteme hakkı dışında başka bir hak verilmemelidir. Bu durumda elbette ilgili daire bu konuda tamamen bağımsız bir biçimde talebi değerlendirecektir, diğer bir deyişle talebi reddedebilecektir, ayrıca ilgili dairenin resen soruşturma ve inceleme başlatma yetkisi saklı olmalıdır.

Kategorisi: Raporlar-Sunumlar

Sosyal Ağlarda Paylaş:

DeliciousFacebookDiggRSS FeedStumbleUponTwitter